پایا رشد کوشا
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎرﺷﺪ ﮐﻮﺷﺎ درﺳﺎل 1388و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎزي و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ ازﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽهاي اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي و ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎزان ﮐﺸﻮر

پایا رشد کوشا 

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از اﺑﺘﺪاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ازاﻋﻀﺎي ﻣﻄﺮح در اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اروﭘﺎﯾﯽ درﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش، از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎي اﺷﻤﯿﺖ و ﻣﻮرو ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻞ ﺑﺎﻻي ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش، ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺧﺎص ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ،ﺟﺎده اي و ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

شرکت پایارشد کوشا درسال ۱۳۸۸و با هدف کاربری سازی و ارائه خدمات پس ازفروش محصولات کمپانی های اروپایی با تکیه بر دانش فنی، تجربه و مهارت مدیران و پرسنل مجموعه تأسیس گردید و در حال حاضر با سابقه طراحی و تولید، نصب و راه اندازی و سرویس انواع تجهیزات خدمات شهری یکی از معتبرترین کاربری سازان کشور در بخش ماشین آلات خاص خدمات شهری ،جاده ای و فرودگاهی است.

این شرکت از ابتدای فعالیت، به عنوان یکی ازاعضای مطرح در انجمن کاربری سازان کشور بوده و با کسب امتیازات لازم از سازمان حمایت از مصرف کننده، به عنوان نمایندگی انحصاری چندین کمپانی اروپایی دربخش ارائه خدمات پس از فروش، از جمله کمپانی های اشمیت و مورو به فعالیت خود ادامه می دهد.

با توجه به پتاسیل بالای تیم فنی و تجهیزات و امکانات، این شرکت قادر به انعقاد قراردادهای طراحی و تولید، خدمات پس از فروش، تعمیرات و بازسازی ماشین آلات سنگین و خاص خدمات شهری ،جاده ای و فرودگاهی با سازمان ها و شرکت های مختلف می باشد.

شرکت پایا رشد کوشا با هدف بهبود و نوسازی ناوگان ماشین آلات خدمات شهری، جاده ای و فرودگاهی و با هدف توسعه فضای تولید و بهینه نمودن خطوط تولید جهت افزایش و تنوع تولید محصولات در دی ماه سال ۱۳۸۸ در شهرک صنعتی اشتهارد شروع به فعالیت نمود.

این شرکت با سرمایه گذاری و جذب فناوری جدید در زمینه ساخت انواع کاربری سعی در افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیاز آنان دارد.شرکت پایا رشد کوشا با سرلوحه قراردادن کیفیت اجرایی کار و جلب رضایت و اعتماد کارفرمایان، خود را متعهد به رعایت اصول اجرای پروژه در حداقل زمان مناسب با کمترین هزینه ممکن و بهترین کیفیت، بهبود مداوم سطح کیفی کار جهت افزایش میزان رضایت سرمایه گذاران و خریداران، به کارگیری فناوری های نو و صنعتی سازی در اجرای پروژه ها می داند

را بزنید enter برای جستجو تایپ کنید و کلید